Política de Privacitat

Als efectes del disposat a la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, JARDI D’INFANTS ESTEL BLAU, S.L.L. informa als usuaris de la pàgina web que l’entitat tracta les dades de caràcter personal  dels clients i familiars del centre mitjançant un fitxer automatitzat inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Aquest fitxer, responsabilitat de JARDI D’INFANTS ESTEL BLAU, S.L.L. té coma a finalitat el manteniment i gestió de la relació contractual amb els seus alumnes matriculats i les seves famílies.

Els interessats, d’acord amb la normativa aplicable, podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit a JARDI D’INFANTS ESTEL BLAU, S.L.L., C. Prat, 41, 08907-L’Hospitalet de Llobregat o bé remetent un correu electrònic a estelblau@estelblau.net. En els dos casos,  serà precís adjuntar una fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o documentació anàloga que acrediti la seva identitat.

JARDI D’INFANTS ESTEL BLAU, S.L.L. pot rebre comunicacions via email o per correu postal que contengui dades de caràcter personal. En aquests casos, l’empresa es compromet al compliment de la seva obligació de secret, de custodia i de destrucció, adoptant les mesures de seguretat que estableix el  Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, per evitar la seva pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Així mateix, JARDI D’INFANTS ESTEL BLAU, S.L.L., procedirà a cancel·lar, suprimir i bloquejar les dades quan resultin inexactes, incomplerts o hagin deixat de ser pertinent per la seva finalitat.

A més a més, s’adverteix, a l’usuari que la present pàgina web pot mostrar enllaços a diferents portals aliens a JARDI D’INFANTS ESTEL BLAU, S.L.L. En aquests casos, l’empresa no es responsabilitza del possible tractament de dades que puguin realitzar en aquelles pàgines web.